Những điều cần biết về giảm thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay, có khá nhiều người lao động đủ điều kiện phải đóng thuế thu nhập cá nhân và số lượng ngày càng tăng. Tuy nhiên, pháp luật có quy định về việc tạo điều kiện giảm thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp gặp khó khăn. Bên cạnh việc tìm hiểu về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, về cách tính thuế thu nhập cá nhân, về lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, những vấn đề về giảm thuế TNCN cũng cần kế toán phải nắm được. Đối tượng nào được giảm thuế thu nhập cá nhân? Số thuế được giảm là bao nhiêu? Hãy cùng giải đáp thắc mắc ngay sau đây.

1. Đối tượng và điều kiện giảm thuế thu nhập cá nhân

Giảm thuế thu nhập cá nhân được áp dụng cho những người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Lưu ý: Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó, không được lấy căn cứ khó khăn ở năm trước rồi thực hiện giảm thuế ở năm sau.

2. Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế

Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao gồm:

– Thuế thu nhập cá nhân đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng.

– Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

3. Căn cứ xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là: Tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại trừ (-) đi các khoản bồi thường nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có).

4. Xác định số thuế thu nhập cá nhân được giảm

– Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại: Số thuế giảm = Mức độ thiệt hại.

– Còn đối với số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại: Số thuế giảm = Số thuế phải nộp.

Quy định về việc xác định số thuế giảm này đáp ứng yêu cầu về số thuế được giảm sẽ không lớn hơn số thuế phải nộp theo quy định.

5. Hồ sơ giảm thuế thu nhập cá nhân

5.1. Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn

Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn.

Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn theo mẫu số 02/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài chính hoặc các cơ quan giám định xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản.

Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây hỏa hoạn (nếu có).

Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hỏa hoạn.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

5.2. Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn

Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan y tế.

Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).

Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế). 

LÝ DO NÀO KHIẾN DOANH NGHIỆP CHƯA ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ? 

TIÊU THỨC “NGÀY THÁNG NĂM” TRÊN HÓA ĐƠN GTGT ĐƯỢC GHI THẾ NÀO?

5.3. Đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sĩ.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *